Oznamy obce

Opatrenia 26.03.2020

Obec Voznica, Obecný úrad oznamuje, že od dnes až do odvolania bude podľa potreby o 10 hodine vysielať oznamy a aktuálne informácie v miestnom rozhlase.

Opatrenia OBEC VOZNICA

Krízový štáb obce Voznica na svojich zasadnutiach prijal v súvislosti s koronavírusom nasledovné opatrenia:

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní)

Opatrenia - Slovenská pošta

Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Postupuje v súlade s pokynmi kompetentných autorít, teda Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úrad

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu .........

Zoznam nových preventívnych opatrení

Krízové riadenie Ministerstva vnútra SR dňa 12. marca 2020 vydalo nasledovný zoznam preventívnych opatrení. Žiadame občanov aby sa riadili uvedenými opatreniami.

Prijaté opatrenia a odporúčania v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Voznica riadi usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica o uplatňovanie preventívnych opatrení

Informácia pre občanov - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať,

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku