Odpadové hospodárstvo

Upozornenie - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Obecný úrad Voznica upozorňuje občanov, že v kontajneri určenom výlučne na bioodpad bol nájdený odpad, ktorý tam nepatrí a znehodnocuje tým obsah kontajnera - a to plastové fľaše a polystyrén.

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Obec Voznica sa zapojila do projektu ,, Zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“. Biologicky rozložiteľný odpad môžu občania odviesť na zberné miesto k lavici a umiestniť ho do zeleného kontajnera.

Stláčajme odpad !

Ušetríme miesto nielen v kontajneri

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky

Len správne vytriedený odpad dostáva druhú šancu

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu. Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.

VZN o nakladaní s odpadmi

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voznica

Triedením skla šetríme prírodné zdroje

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov al

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku