Materská škola

Obec je zriaďovateľom Materskej školy, ktorá sa nachádza v obci. Obec v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečuje výchovno-vzdelávací proces vo formálnom vzdelávacom zariadení. Celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje predškolské zariadenie MŠ.

V súčasnosti navštevuje MŠ v obci Voznica spolu 12 detí.

Zápis detí do MŠ VOZNICA na šk. rok 2022/2023 :https://www.voznica.sk/clanok/262/zapis-deti-do-ms-na-sk-rok-20222023


MATERSKÁ ŠKOLA VOZNICA


"Materská škola má dať dieťaťu taký základ,

aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania." 

O nás

Materská škola sa nachádza v obci Voznica. Zriaďovateľom je obec Voznica. Materská škola je 1-triedna a poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3-6 rokov a deťom s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujú pani učiteľky Alexandra Zimanová a Bc. Miroslava Kotrusová. Stravovanie detí v čase pobytu v materskej škole poskytuje školská jedáleň. Prípravu jedál ( desiata, obed, olovrant)  zabezpečujú pani kuchárky Ľubomíra Dianová a Alena Čaradová.

Prevádzka materskej školy je od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Charakteristika materskej školy

 Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí Štiavnických vrchov a pohronského Inovca v dedine Voznica. Materská škola má veľmi dobrú polohu dostupná je nielen pre deti a rodičov z obce ale i z okolitých miest.  Je situovaná v centre obce Voznica. V jej blízkosti sa nachádza futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko. Je zriadená v jednopodlažnej budove. Súčasťou interiéru je šatňa, trieda, herňa, spálňa, sociálne zariadenie a umyváreň, kuchyňa s príslušenstvom, kancelária a sklad pomôcok. Súčasťou školy je aj školský dvor s trávnatým povrchom s výsadbou niekoľkých drevín, kvetinového záhonu a osadením drevených zvieratiek.  Nachádza sa tu pieskovisko, kovová šúchala, konštrukcia pre závesné hojdačky a dva sklady na učebné pomôcky, hračky a potreby. 

Školský vzdelávací program

Výchova a vzdelávanie v materskej  škole sa riadi Školským zákonom, Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a vypracovaným Školským vzdelávacím programom "Zvedavá stonožka", ktorý je v platnosti od 01. 09. 2016. 

Vlastné zameranie

Školský vzdelávací program Zvedavá stonožka, je zameraný na enviromentálnu výchovu a ľudové tradície. Pri tvorení školského vzdelávacieho programu sme vychádzali  z bohatej histórie obce a z krásneho prírodného okolia, ktoré poskytuje veľa podnetov a inšpirácií pre deti v našej obci. Prečo práve Zvedavá stonožka?

Poloha našej materskej školy ako aj prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto sme zvolili zvieratko, ktoré je pre deti záhadné, jedinečné a zaujímavé tým ako sa pohybuje. Naša stonožka je zvedavá pretože rada cestuje, objavuje a spoznáva svet, tak aj naše dieťa je zvedavé a pýta sa zaujímavé veci okolo seba. 

Čo ponúkame:

- rodinné, príjemné a harmonické prostredie.

- poloha MŠ dostupná pre deti a rodičov z obce, ale aj z okolia

- kvalifikovaný personál

- dobrá klíma školy

- podnetné hrové kútiky a centrá aktivít vybavené hrovým materiálom a učebnými pomôckami

 ( napr.:  hudobného , dramatického,  pohybového ,výtvarného charakteru) detská literatúra (vrátane encyklopédií, detských edukačných programov)

- akcie pre rodičov tvorivé dielne, tekvičková slávnosť, divadielka, karneval, aktivity s prvkami ľudových tradícií spolu s rodičmi a ostanou verejnosťou( Fašiangový sprievod, vynášanie Moreny, stavanie Mája  Deň matiek, Deň detí, rozlúčka s predškolákmi, a mnoho ďalších zaujímavých akcií

- spolupracujeme s ZŠ v Žarnovici, CPPPaP  v Žarnovici, OcÚ Voznica, FS Dolinka, Lesy SR-  Žarnovica

 

Kontakt
Materská škola
Voznica  č. 206
966 81 Žarnovica
riaditeľka:  Alexandra Zimanová
vedúca školskej jedálne:  Alena Čaradová
e-mail: msvoznica@gmail.com
Tel. : +421 45 682 00 71

 

Zriaďovateľ- starosta obce Kamil  Blaho
Obec Voznica
Obecný úrad  Voznica č.135
 966 81 Žarnovica
e-mail: sekretariat[zavináč]voznica[bodka]sk
Tel.: +421 45 682 0037Dokumenty:

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku