Všeobecno-záväzné nariadenia

Číslo VZN

Názov VZN

Dokument

01/2019

VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2019.pdf

01/2020

VZN č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2020 KO.pdf

01/2021

VZN č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 01/2021.pdf

02/2013

VZN č. 02/2013 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

VZN o podmienkach nájmu bytov.pdf

02/2014

VZN č. 02/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Voznica

VZN -. 02 2014 o trhových miestach.pdf

02/2015

VZN č. 02/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov 

VZN o prenajímaní obecných bytov.pdf

02/2016

VZN č. 02/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Voznica

VZN č. 2 2016 o pohrebisku.pdf

02/2019

VZN č. 02/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKJ v zriaďovateľskej pôsob. obce Voznica

VZN č. 2 2019.pdf


02/2020

VZN č. 02/2020 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na pozemných komunikáciách
a verejných priestranstvách v obci Voznica

VZN o parkovaní č. 02-2020.pdf

03/2013

VZN č. 03/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN voda_a_kanalizacia__2013.pdf

03/2015

VZN č. 03/2015 o vylepovaní volebných plagátov 

VZN o vylep.plagátov.pdf

03/2016

VZN č. 3 2016 o nakladaní s odpadmi

VZN č. 3 2016 o nakladaní s odpadmi.pdf

1/2022

VZN č. 01/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voznica

VZN č.1 2022.pdf

2/2017

VZN č. 2/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Voznica

VZN ovzdušie.pdf

2/2018

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voznica

VZN 2 2018.pdf

2010

Informácia pre občanom o nakladaní s odpadom

Informacia_pre_občanov_2010.pdf

2013

Sadzobník miestnych poplatkov 

Sadzobník miestnych poplatkov AKTUAL.pdf

3/2017

VZN č. 3/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Voznica

VZN 3 2017 o ČOV.pdf

4/2017

VZN 4/2017 o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve obce Voznica

VZN 4-2017 o fonde opráv nájomných bytov.pdf

Novela č. 1 k VZN č. 1/2021

Novela č. 1 k VZN č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NOVELA č.1 k VZN č. 01/2021.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku