Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Voznica
Sídlo: Voznica 135, 966 81 Žarnovica
Štatutárny zástupca: Kamil Blaho – starosta obce, starosta[zavináč]voznica[bodka]sk 
Kontaktná osoba:  Kamil Blaho – starosta obce
Kontakt: tel: 045/6820037, e-mail: sekretariat[zavináč]voznica[bodka]sk 
Webové sídlo: www.voznica.sk
IČO: 00321 087
Peňažný ústav: VÚB, a.s., č.účtu: 6322422/0200


Právny rámec pre verejné obstarávanie

Obec Voznica, Voznica 135, 966 81 Žarnovica sa v rámci zabezpečenia potrieb obce riadi zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a internou smernicou. Obec Voznica je podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení verejným obstarávateľom. 


Prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne neprebiehajú žiadne verejné obstarávania.


Archív verejného obstarávania

Dátum

Predmet verejného obstarávania

Dokument

1.10.2018

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci Voznica - Výzva na predkladanie ponúk

-

1.10.2018

Oprava budovy Domu smútku vo Voznici - Výzva na predkladanie cenových ponúk

-

22.06.2019

Súhrnná správa za obdobie 01.04.-30.06.2019

suhrnna sprava.pdf

22.08.2019

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

zapisnica.pdf

30.10.2019

Súhrnná správa  za obdobie 01.07.-30.09.2019

Súhrnná správa.pdf

31.07.2019


Opravné práce interiéru KD a OÚ - výzva na predkladanie ponúk 

Vyzva na predkladanie ponuk + príloha výkaz výmer.pdf

31.12.2018

Súhrnná správa za obdobie 01.10.-31.12.2018

SPDF

8.8.2018

Informácia o zadaní zákazky - externý manažment

-

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku