Opatrenia na ochranu pred povodňami

Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bola obci Voznica schválená žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica“
a dňa 6. mája 2013 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo
080/2.1MP/2013. Dňa 28.07.2014 bolo odovzdané stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi stavby, ktorý od
29.07.2015 začal realizovať prípravné práce a následne pokračoval so stavebnými prácami. Stavebné práce
boli ukončené 17.08.2015 a dňa 28.08.2015 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Plánovaný
termín ukončenia stavby v zmysle žiadosti o zmenu projektu č. 1 (na september 2015) bol dodržaný.


Realizáciou sme naplnili hlavné ciele projektu, a to:
Protipovodňovými opatreniami na potoku Richňava znížiť riziká vzniku povodní.
Projektom riešiť stavebno-technickú opravu existujúcej úpravy toku v zastavanom území
a v niektorých úsekoch vybudovať novú reguláciu.


Rovnako sme naplnili predsavzatia špecifických cieľov projektu:
zlepšenie stability svahov,
zlepšenie odtokových pomerov zvýšením kapacity koryta na prietok Q100r,
ochrana priľahlých území pred povodňami,
zníženie rizika povodní aj na rieke Hron,
zvýšenie pocitu bezpečia obyvateľov obce.


Úspešné ukončenie stavby zabezpečí trvalú a dlhodobú ochranu územia intravilánu našej obce na úroveň
Q100r a vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj obce.


Po skončení projektu bude dlhodobo zabezpečená ochrana zastavaného územia obce ako aj infraštruktúry
obce, majetku obce a majetku občanov na úroveň Q100r.. Na potrebu realizácie poukazuje ukazovateľ dopadu
- počet osôb ochránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu: viac ako 600 občanov, čo sú vlastne
všetci obyvatelia obce. Údržba výsledku projektu bude realizovaná súčasnými pracovníkmi, resp. pracovníkmi
na aktivačných prácach.


Riešenie projektu žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo rozvrhnuté do troch hlavných aktivít ( Príprava
projektovej dokumentácie a inžinierske práce; Realizácia stavebných prác; Verejné obstarávanie na
zhotoviteľa stavby ) a dve podporné aktivity ( Riadenie projektu a Publicita a informovanosť).


Projektová dokumentácia rozvrhla stavbu na šesť stavebných objektov:
01 –Protipovodňová ochrana potoka Richnava rkm 0,000 – rkm 0,312
02 - Protipovodňová ochrana potoka Richnava rkm 0,312 – rkm 1,003
03 - Protipovodňová ochrana potoka Richnava rkm 1,003 – rkm 1,991
04 – Zábradlia a zvodidlá
05 – Pásy, schody, stupne
06 – Odber požiarnej vody.Priebežné fotografie

Konečné fotografie diela

Informačná a pamätná tabuľaDOKUMENTY

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku