Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

O z n a m 

Okresný úrad  Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad  Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor  bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia  zaburinenia poľnohospodárskeho  alebo nepoľnohospodárskeho pozemku,   môže   uložiť pokutu   fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330€, právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikateľovi v zmysle § 26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200€.


 Zaburinenie pozemkov - upozornenie.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku