Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay


Riaditeľka Materskej školy Voznica 206, oznamuje, že od 4. mája do 7. mája 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, a v závislosti od priestorových možností materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie využitím jednej z nasledujúcich možností:

1. elektronickou formou: na webovej stránke obce Voznica  https://www.voznica.sk/ si nájde elektronickú prihlášku na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, ktorú vyplní a odošle na mailovú schránku školy  msvoznica@gmail.com  najneskôr do 7. mája 2020.

2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa do materskej školy elektronicky, vyzdvihne si  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na OcÚ Voznica  najneskôr do 7. mája 2020 v čase úradných hodín:

           Pondelok:   8.00 – 11.00 h.
          Utorok:       8.00 – 11.00 h.
          Streda:       8.00 – 11.00 h.
         Štvrtok:      8.00 -11.00 h.


- vyplní žiadosť a odošle ju poštou na adresu Obecný úrad Voznica č.135, 966 81 Žarnovica

 

- Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

- Bližšie informácie na tel. č. 0903 483 924

Podmienky  prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety (bez plienok), samostatné jedenie s lyžicou a taktiež či dieťa dokáže slovne a zrozumiteľne vyjadriť svoje potreby.

Informácia o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude zákonným zástupcom doručené (resp. oznámené na uvedené emailové alebo telefonické kontakty) do 30.6.2020.

 Alexandra Zimanová

Riaditeľka

Materskej školy Voznica

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku