Zápis detí na šk. rok 2020/2021 - ZŠ Fraňa Kráľa Žarnovica

Zápis detí na šk. rok 2020/2021 - ZŠ Fraňa Kráľa Žarnovica

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

ZŠ, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica oznamuje, že:

zápis detí  na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční

od 20.4. - do 24.4.2020

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a s tým súvisiace prijaté opatrenia bude zápis prebiehať podľa nasledujúcich pravidiel:

 1. Prihlásenie dieťaťa je elektronickou prihláškou, ktorú nájdete na webovom sídle školy (zskralazc,edupage.org) v záložke: elektronická prihláška. (už môžete vyplniť a odoslať)
 2. Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku, najneskôr do piatku 24. 4. 2020. Rodič je zodpovedný za správnosť vyplnenia údajov na prihláške.
 3. Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti údajov v prihláške, do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spolu s vytlačenou a podpísanou elektronickou prihláškou a ostatnými dokumentmi.
 4. Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemali možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, prídu zapísať svoje dieťa 22.4.2020 (streda)od 11.00 hod. – 15.30 hod. a 23.4.2020 (štvrtok) od 8.00 do 12.00 hod.
 5. V prípade, ak rodič žiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.

 •  Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:
 •  Rodný list dieťaťa,
 •  Občiansky preukaz (identifikačnú kartu)
 •  podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
 •  v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého               zákonného zástupcu (čestné prehlásenie)
 •  vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku do 1. ročníka

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku