POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

09. marca 2020 – v pondelok o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
  2. Kontrola uznesení , diskusných príspevkov a správa o činnosti OcÚ
  3. Nakladanie s odpadmi v obci Voznica
  4. Parkovanie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Voznica
  5. Aktuálne informácie
  6. Interpelácie poslancov
  7. Diskusia
  8. Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku