Hodnotenie práce samosprávy za rok 2019

Hodnotenie práce samosprávy za rok 2019

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Vážení občania.
Rok 2019 bol v našej obci charakteristický znovu naštartovaním samosprávy, ktorá vzišla z volieb konaných dňa
10. novembra 2018. Už tretie volebné obdobie súčasné obecné zastupiteľstvo, v takmer nezmenenom zložení, si naložilo bremeno správy vecí verejných aj do budúcich rokov. Občania im vyjadrili dôveru a s plnou zodpovednosťou toto bremeno prijali. Treba oceniť, že tak robia a vždy robili bez nároku na odmenu alebo iný prospech. Za túto prácu im už dnes patrí poďakovanie.

Vážení občania.
Od začiatku tohto roku sme plynule naviazali a pokračovali sme vo všetkých rozpracovaných činnostiach:
- dokončili sme opravné práce na dome smútku,
- dokončili sme výmenu umelej trávy na viacúčelovom ihrisku,
- zrealizovali sme opravu strechy na KD a začali sme s rekonštrukciou interiéru OcÚ a KD,
- vybudovali sme chodníky v MŠ, doplnili herné prvky a trávnik,
- zrekonštruovali sme sociálne zariadenia na futbalovom ihrisku,
- zorganizovali sme oslavy 70. výročia Voznického futbalu,
- spoluorganizovali sme regionálny prehliadku ,,Spievam, spievaš, spievame...“,
- sfunkčnili sme novú webovú stránku obce,
- prevádzkovali sme 80 ks domových čističiek odpadových vôd,
- železnice SR vybudovali prístrešok a nástupište na železničnej stanici,
- úspešne začala a pokračuje výstavba radovej výstavby 7 rodinných domov,
- zvýšenú pozornosť sme venovali čisteniu verejných priestranstiev, potoka a celému odpadovému hospodárstvu,
-organizujeme aktivačné práce pre dlhodobonezamestnaných občanov,
- pribudli nám povinnosti a kompetencie v stavebnom konaní, v životnom prostredí a iných oblastiach (napr. evidencia psov a pod.).
Všetky tieto úlohy sme dokázali plniť k menšej alebo väčšej spokojnosti občanov. Nakoniec vždy rozhodujú finančné možnosti obce a tie sú limitované.
V roku 2019 sme získali na opravu OcÚ a KD čiastku 14.000 EUR z Ministerstva financií, z VÚC na regionálnu súťaž ,,Spievam, spievaš, spievame..“ 1.200 EUR a predseda VÚC podporil oslavy 70. výročia Voznického futbalu čiastkou 800 EUR. Miestne dane a poplatky tvoria len 10,2 % z celkových príjmov, t.j. 23.500 EUR a len výdavky za komunálne odpady činia 15.000 EUR, verejné osvetlenie 4.600 EUR, cestná údržba 3.000 EUR, ochrana životného prostredia 5.000 EUR, a kde sú ostatné fixné náklady obce?. Preto ak chceme zvýšiť služby v týchto oblastiach tak musíme zvýšiť aj výber daní a poplatkov. Zatiaľ sme zvýšili len poplatok za komunálny odpad o sadzby za uloženie a zneškodnenie odpadu
na skládke Bzenica a za zber a odvoz kuka nádob. Len lepším triedením odpadov docielime zníženie týchto poplatkov, v opačnom prípade nám tieto poplatky budú enormne stúpať.


Vážení Občania.
Rok 2020 nám prinesie i niektoré ďalšie závažné zmeny, s ktorými je nutné sa stotožniť a rešpektovať ich. Mení sa aj systém úhrad za zber a odvoz kuka nádob. Obci bude zberová organizácia fakturovať len za skutočný počet odobratých nádob.  Čím menej nádob a viac triedeného odpadu, tým výhodnejšie pre obec. Elektroodopad a nebezpečný odpad sa nebude zberať spred rodinných domov, ale občania ho môžu kedykoľvek počas pracovnej doby priniesť na skládku do skladu pri KD. Taktiež je nutné dodržiavať usmernenie pre samostatné skladovanie konárov a samostatné skladovanie lístia a trávy. Doporučujeme občanom vo väčšej miere využívať vlastné kompostoviská, pre tento druh odpadu.

Vážení občania.
Ku koncu roku 2019 sme oprášili dokumentáciu na projekte miestneho vodovodu a kanalizácie a rozbehli sme spoločne s vodárenskou spoločnosťou práce na príprave týchto investičných akciách. Táto úloha vzhľadom na priaznivú súčasnú legislatívu bude pre nás v budúcich rokoch prioritou. Už teraz však musíme hľadať na zabezpečenie tejto úlohy vlastné finančné zdroje na pokrytie nákladov nenárokovateľných z nenávratných finančných zdrojov. Aj z tohto dôvodu obec pre rok 2020 prijala opatrenia smerujúce k čo najväčšiemu zefektívneniu práce a šetreniu. Plánujeme realizovať len nevyhnutné, resp. zmysluplné práce vo verejnom záujme, napr.:
- výrub líp na miestnom cintoríne,
- vybudovať  autobusovú zastávku pri transformátore,
- vybudovať cyklistický altánok v Richňave pri autobusovej zastávke,
- rekonštrukcia fasády na budove hasičiarne,
- rekonštrukcia Božej muky v Kolienci,
- odstrániť bodové závady na dažďovej kanalizácií , priepustoch, chodníkoch a komunikáciách,
- rekonštrukcia fasády na budove .
Finančné krytie týchto akcií je podmienené dostatkom finančných zdrojov čo vzhľadom na prognózu vývoja príjmov zo štátneho rozpočtu môže byť problém.

Vážení občania.
Obecný úrad vníma parkovanie všetkých motorových vozidiel na miestnych komunikáciách ako problém, ktorý má ambície vyriešiť. Od 1. janurára 2020 je parkovanie všetkých motorových vozidiel podľa VZN č. 2/2020 zakázané. Žiadame Vás aby ste tento zákaz rešpektovali a správali sa v súlade s týmto VZN, ktoré je zverejnené a schválené. Taktiež doporučujeme občanom vziať do pozornosti webovú stránku obce ( www.voznica.sk ), kde sa  dozvedia množstvo informácií o obci ako aj aktuálne oznamy.

Štatistika obyvateľstva
Počet narodených detí v roku 2019                         –  6
Počet zomrelých obyvateľov v roku 2019               –  3
Počet prihlásených k trval. pobytu v roku 2019    – 18
Počet odhlásených obyvateľov v roku 2019           – 15
Priemerný vek obyvateľov v obci Voznica ej 41,70.
Celkový počet obyvateľov k 01.01.2020 je 620 obyvateľov, čo je o 6 občanov viac ako v roku 2018.

Na záver Vám všetkým želám veľa zdravia, šťastia v každodennom živote. Ďakujem Vám za dôveru a prajem Vám úspešný rok 2020.

                                                                                                                      Kamil Blaho v.r.
                                                                                                                        starosta obce                    

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku