Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

02. septembra 2019 – v pondelok o 19.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
 2. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 27.05.2019
 3. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a obecného úradu od 10.12.2018
 4. Príprava inventarizácie k 31.12.2019
 5. Správa z auditu účtovnej uzávierky a výročnej správy
 6. Návrh VZN o parkovaní a odstavovaní vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách
  v obci Voznica
 7. Kontrola VZN o daniach a poplatkoch za rok 2019
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 9. Aktuálne informácie
 10. Interpelácie poslancov, diskusia
 11. Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku