Zmena termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva - Pozvánka na zasadnutie OZ 27.05.2019

Zmena termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva - Pozvánka na zasadnutie OZ 27.05.2019

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Oznamujeme Vám zmenu termínu zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva
z pôvodného termínu 03.06.2019 na 27.05.2019.


Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce Voznica zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2019 v pondelok o 19.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu vo Voznici.

Program:

1)      Otvorenie , schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa

2)      Kontrola uznesení

3)      Plnenie hlavných úloh

4)      Voľba hlavného kontrolóra obce Voznica

5)      Záverečný účet za rok 2018, plnenie rozpočtu a výsledky inventarizácie k 31.12.2018

6)      Aktuálne informácie

7)      Interpelácie poslancov

8)      Diskusia

9)      Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku