Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2021

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

13. decembra 2021 – v pondelok o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici 


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
 2. Kontrola uznesení , diskusných príspevkov   a správa o činnosti OcÚ
 3. Úprava rozpočtu za rok 2021
 4. Návrh rozpočtu na rok 2022 a finančný rozpočet na roky 2022,2023,2024
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
 6. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
 8. Aktuálne informácie 
 9. Interpelácie poslancov
 10. Diskusia
 11. Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku