Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

MŠ  a Obec Voznica v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020 prijíma riaditeľka materskej školy.

Termíny odovzdávania prihlášok: od 6. mája. 2019  do  10. mája 2019.  

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeľky materskej školy vo Voznici.
Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ.

Po ukončení evidencie žiadostí riaditeľka materskej školy v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o prijatí, prípadne o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Podmienky  prijímania:

Spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

Prednostne sa prijímajú: (Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..)

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené
  • vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky) a ak sú uspokojené žiadosti  zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prednostne prijímajú.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku