Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.09.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.09.2021

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov  starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

13. septembra 2021 – v pondelok o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici


Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
  2. Kontrola uznesení a diskusných príspevkov  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Správa z auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020
  4. Kontrola VZN o daniach a poplatkoch za r. 2021
  5. Príprava inventarizácie k 31.12.2021
  6. Aktuálne informácie 
  7. Interpelácie poslancov, diskusia
  8.  Záver  

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku