OZNAM – do pozornosti vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti UPS Voznica

OZNAM – do pozornosti vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti UPS Voznica

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

OZNAM

 – do pozornosti vlastníkov podielov

na spoločnej nehnuteľnosti UPS Voznica


Obci Voznica, ako správcovi dane z nehnuteľností bolo doručené pre rok 2021 čiastkové daňové priznanie, v ktorom si UPS Voznica  priznáva daňovú povinnosť len za neznámych spoluvlastníkov, čo predstavuje 34,74 % zo všetkých podielov, a za zvyšné podiely známych spoluvlastníkov znášajú daňovú povinnosť fyzické osoby – členovia UPS.

Obec Voznica ako správca dane z nehnuteľností , v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. – Zákon o správe daní (daňový poriadok) je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu – t. z. vyrubiť známym vlastníkom daň z nehnuteľnosti do výšky ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

Výbor UPS Voznica o zmene daňovej povinnosti vlastníkov – členov UPS neinformoval.

Na základe uvedenej zmeny v daňovej povinnosti je správca dane povinný vyrubiť daň za nehnuteľnosti, ktoré užíva a hospodári s nimi  spoločenstvo, každému vlastníkovi podľa výšky jeho podielu.

Vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti budú priebežne doručované rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 podľa výšky podielu na spoločnej nehnuteľnosti.


Vo Voznici dňa 25.08.2021                                                                                               Kamil Blaho, starosta obce

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku