Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.06.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.06.2021

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov  starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

07. júna 2021 – v pondelok o 19.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

za protiepidemiologických opatrení.


Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
  2. Kontrola uznesení a diskusných príspevkov  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 08.03.2021
  3. Návrh záverečného účtu za rok 2020, inventarizácia majetku k 31.12.2020
  4. Správa o čerpaní z fondu opráv v bytovom dome za rok 2020
  5. Správa o činnosti krízového štábu obce Voznica
  6. Aktualizácia plánu činnosti na rok 2021
  7. Aktuálne informácie
  8.   Interpelácie poslancov, diskusia
  9.   Záver                                     

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku