Voľba hlavného kontrolóra obce

Voľba hlavného kontrolóra obce

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici Uznesením č. 3/2019 zo dňa 04.03.2019 vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. voľbu hlavného kontrolóra Obce Voznica, ktorá sa uskutoční dňa 03.06.2019 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Voznici v zasadačke obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva vo Voznici.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku