Zápis detí do MŠ VOZNICA na šk. r. 2021/2022

Zápis detí do MŠ VOZNICA na šk. r. 2021/2022

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay


  NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022


Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy

pre školský rok 2021/2022

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.


Miesto podávania žiadosti:

Materská škola Voznica č.206, 966 81 Žarnovica

Termín: od 03.05. 2021 do 07. 05. 2021

 

Žiadosť do MŠ si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť u riaditeľky  MŠ priamo v Materskej škole, Voznica 206, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, alebo stiahnuť z webového sídla https://www.voznica.sk/ Vyplnenú žiadosť i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa odovzdá zákonný zástupca riaditeľke materskej školy, alebo vyplní a odošle na mailovú schránku materskej školy  msvoznica@gmail.com  najneskôr do 7. mája 2021.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

Prednostne sa do materskej školy prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky .

Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety (bez plienok), samostatné jedenie s lyžicou a taktiež či dieťa dokáže slovne a zrozumiteľne vyjadriť svoje potreby.

Rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do MŠ pre školský rok 2021/2022 riaditeľka školy vydá najneskôr do 30. 06. 2021 elektronicky, osobne alebo poštovým doručením. Bližšie informácie na tel. č.+421 45 682 0071.


Zápis detí do MŠ 21-22.pdf


ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosť o prijatie diaťaťa do materskej školy.docx


MATERSKÁ ŠKOLA -CHARAKTERISTIKA

Materská škola Voznica.pdf


ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Školský vzdelávací program MŠ Voznica.pdf


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku