pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.03.2021

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.03.2021

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 2 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov  zástupca starostu obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

08. marca 2021 – v pondelok o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

za prísnych protiepidemiologických opatrení.
 Na základe vyhlásenia núdzového stavu  a pretrvávajúceho zákazu vychádzania je obecné zastupiteľstvo neverejné.


Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
  2. Kontrola uznesení , diskusných príspevkov
  3. Nakladanie s odpadmi v obci Voznica
  4. Obchodná verejná súťaž
  5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Voznica za rok 2020
  6. Aktuálne informácie
  7. Diskusia
  8. Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku