Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.01.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.01.2021

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 2 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov  zástupca starostu obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

25. januára 2021 – v pondelok o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici


Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
  2. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Voznica 2021-2026
  3. Zmena nájomcu v byte č. 5
  4. Diskusia
  5. Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku