Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

OBEC VOZNICA

vyhlasuje:

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj pozemku v k. ú. Voznica


Predmet predaja:  pozemok  - parcela CKN 94/2 o výmere 1 000 m2, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 2 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast zapísaná na LV 607 pre k. ú. Voznica v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo vlastníctve obce Voznica

Minimálna kúpna cena:  4,75 € / m2 určená znaleckým posudkom, t. j. celkom 4750 ,- €


LEHOTA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV JE:

do 29.01.2021 do 12:00 hod.


Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov sú zverejnené  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.voznica.sk v sekcii ,,Úradná tabuľa“ a ,,Oznamy obce“.

DOBA ZVEREJNENIA : od 17.12.2020 do 29.01.2021


VYHODNOTENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Vyhodnotenie OVS.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku