Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.12.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.12.2020

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

07. decembra 2020 – v pondelok o 18.00 hodine

v sále Kultúrneho domu vo Voznici 


Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
 2. Kontrola uznesení , diskusných príspevkov   a správa o činnosti OcÚ
 3. Úprava rozpočtu za rok 2020
 4. Návrh rozpočtu na rok 2021 a finančný rozpočet na roky 2021,2022,2023
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
 6. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
 9. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce
 10. Aktuálne informácie :
  10/1  Plán obnovy , PHSR, zásobník projektov
  10/2  Kalendár podujatí
  10/3  Opatrenia COVID - 19 + výdavky
  10/4  Zmena nájomcu v byte č. 6
 11. Interpelácie poslancov
 12. Diskusia
 13. Záver                                              


Pokyny pre účastníkov zasadnutia obecného zastupiteľstva
dňa 07. septembra 2020

Obecné zastupiteľstvo sa uskutoční na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR za prísnych protiepidemiologických opatrení:

 1. Vstup a zotrvanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva bude povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 2. Pri vstupe bude osobám zmeraná telesná teplota.
 3. Pri vstupe si účastníci musia dezinfikovať ruky.
 4. Osoba zúčastnená na obecnom zastupiteľstve sa musí zapísať do prezenčnej listiny – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo pre prípadné dohľadanie kontaktov, ak by sa neskôr u niektorého z účastníkov potvrdilo ochorenie COVID-19.
 5. Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
 6. Používať sociálne zariadenia jednotlivo.
 7. Zákaz podávania rúk.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku