pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.09.2020

pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.09.2020

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

07. septembra 2020 – v pondelok o 19.00 hodine

v sále Kultúrneho domu vo Voznici

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
 2. Kontrola uznesení a diskusných príspevkov  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva   zo dňa 08.06.2020
 3. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2020
 4. Správa z auditu  účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019
 5. Kontrola VZN o daniach a poplatkoch za r. 2020
 6. Čerpanie z fondu opráv v bytovom dome s. č. 207
 7. Nakladanie s odpadmi
 8. Zámer prevodu nehnuteľnosti
 9. Aktuálne informácie :
  9/1  Príprava šk. roku v MŠ 2020/2021
  9/2  Činnosť krízového štábu obce Voznica – aktuálne zloženie
  9/3  Povinnosti obce vo vzťahu ku psom
  9/4  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
  9/5 Delimitácia štátneho majetku : Voznický rybník
                                                                Pozemky v intraviláne
 10. Interpelácie poslancov, diskusia
 11. Záver                                              


Pokyny pre účastníkov zasadnutia obecného zastupiteľstva
dňa 07. septembra 2020


 1. Vstup a zotrvanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva bude povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 2. Pri vstupe bude osobám zmeraná telesná teplota.
 3. Pri vstupe si účastníci musia dezinfikovať ruky.
 4. Osoba zúčastnená na obecnom zastupiteľstve sa musí zapísať do prezenčnej listiny – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo pre prípadné dohľadanie kontaktov, ak by sa neskôr u niektorého z účastníkov potvrdilo ochorenie COVID-19.
 5. Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
 6. Používať sociálne zariadenia jednotlivo.
 7. Zákaz podávania rúk.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku