Upozornenie - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Upozornenie - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Obecný úrad Voznica upozorňuje občanov,

že v kontajneri určenom výlučne na  bioodpad bol nájdený odpad, ktorý tam nepatrí a znehodnocuje tým obsah kontajnera - a to plastové fľaše  a polystyrén.


Žiadame občanov, aby do kontajnera odkladali len taký odpad, ktorý je vhodný na kompostovanie, v žiadnom prípade nie ostatný komunálny odpad a triedený odpad.Do tohto kontajnera je povolené odkladať:

kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a škrupiny z orecha.

Menný zoznam povolených druhov odpadu je umiestnený aj na zelenom kontajneri.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku