Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Obec Voznica sa zapojila do projektu

,, Zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ .

 

Biologicky rozložiteľný odpad môžu občania

odviesť na zberné miesto k lavici

a umiestniť ho do zeleného kontajnera.


Do tohto kontajnera je povolené odkladať: 


kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a škrupiny z orecha.


 Konáre zo stromov je možné odkladať i na skládku vedľa kontajnera.

Žiadame občanov, aby do kontajnera odkladali len taký odpad, ktorý je vhodný na kompostovanie, v žiadnom prípade nie ostatný komunálny odpad a triedený odpad.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku