Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.06.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.06.2020

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

8. júna 2020 – v pondelok o 19.00 hodine

v sále Kultúrneho domu vo Voznici

Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
 2. Kontrola uznesení a diskusných príspevkov  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3.        zo dňa 09.03.2020
 4. Návrh záverečného účtu za rok 2019
 5. Správa o čerpaní z fondu opráv v bytovom dome
 6. Správa o činnosti krízového štábu obce Voznica
 7. Aktuálne informácie
 8. Interpelácie poslancov
 9. Diskusia
 10.  Záver                                      


Pokyny pre účastníkov zasadnutia obecného zastupiteľstva
dňa 08. júna 2020


 1. Vstup a zotrvanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva bude povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 2. Pri vstupe bude osobám zmeraná telesná teplota.
 3. Pri vstupe si účastníci musia dezinfikovať ruky.
 4. Osoba zúčastnená na obecnom zastupiteľstve sa musí zapísať do prezenčnej listiny – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo pre prípadné dohľadanie kontaktov, ak by sa neskôr u niektorého z účastníkov potvrdilo ochorenie COVID-19.
 5. Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
 6. Používať sociálne zariadenia jednotlivo.
 7. Zákaz podávania rúk.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku